CBOT, Chicago – Marec

Kukurica

Legenda
V našich analýzach využívame tzv. sviečkové grafy. Sviečkové grafy na rozdeľ od klasických čiarových (spojnicových) grafov tým, že poskytujú väčšie množstvo informácií. Sviečky prezentujú isté časové obdobie, v Komoditných novinách využívame najčastejšie denné, alebo týždenné sviečky. Denná sviečka tak znázorňuje cenový pohyb počas jednej obchodnej seansy, týždenná sviečka zase predstavuje pohyb za týždeň. Z každej jednotlivej sviečky je možné vyčítať na akej cene trh v danom memente otváral, zároveň po uzavretí obchodnej seansy vieme určiť na akej úrovni cena skončila. Farba tela sviečky nám znázorňuje smer pohybu ceny v daný interval. Ak je sviečka červená, cena klesala. Naopak ak je telo sviečky zelené, cena počas obchodovania zaznamenala rast. Takzvané knôty predstavujú maximá a minimá ktoré sa cene v danom časovom období, ktoré sviečka predstavuje podarilo dosiahnuť. Sviečkové grafy patria medzi najpoužívanejšie medzi obchodníkmi, ich hlavnou devízou je častý vznik grafických formácií, čo si ukážeme i v praxi.  Začali sa využívať už v 17. storočí v Japonsku, pri komoditnom obchodovaní s ryžou.legendaPri obchodovaní na burzách sa často stretávame s termínmi, ktoré sa v bežnom živote nevyskytujú a čitatelia sa tak pýtajú čo ktorý znamená. Na základe týchto otázok by sme chceli uviesť niekoľko základných termínov, ktoré nemusia byť všetkým jasné a stručne ich definovať. Činnosť analytikov so zameraním na komoditné trhy môžeme prirovnať k meteorológii. V oboch oblastiach je cieľom predikcia budúceho vývoja, v jednom prípade počasia, v druhom prípade smeru ceny komodít.  Obe oblasti využívajú najmodernejšie technológie, no i napriek tomu je prakticky nemožné  prognózovať dlhodobý vývoj počasia presne, pričom i krátkodobé predpovede sa občas nezhodujú so skutočne vzniknutým stavom. Množstvo dát s ktorými pracuje analytický tým je v dnešnej globálnej ekonomike prakticky nekonečné, náš analytický tím pri svojej činnosti využíva dve základne piliere analýz na finančných trhoch:
Fundamentálna analýza (FA): Má značne široký záber.  Je to metóda, ktorá sa pokúša predpovedať  budúci vývoj na základe trhových správ, geopolitickej situácie, vládnej politiky, nálad investorov a čo najväčšieho počtu dotknutých strán, ako sú farmári, predajcovia, či konečných spotrebiteľov.  Zbierame, spracúvame a filtrujeme preto pre Vás relevantné informácie od kľúčových hráčov vo svete agrokomodít. Sledujeme trendy, počasie vo svete a jeho vyčíňanie, zrealizované obchody v rôznych objemoch, čítame kroky veľkých hráčov na svetových burzách, ale taktiež konflikty, politickú situáciu v rôznych krajinách a iné situácie s možným vplyvom na vývoj cien .
Technická analýza (TA): V skratke môžeme povedať, že sa jedná o analýzu grafov. Skladá sa z grafickej analýzy a analýzy založenej na indikátoroch a oscilátoroch. V komoditných novinách pracujeme s technickou analýzou na sviečkovom grafe do ktorého zakresľujeme jednotlivé vzniknuté patterny a obrazce. Najčastejšie sa však stretávame s pomerne jednoduchými patternami a to úrovňami supportov a rezistencií.

Support: Úroveň supportu, alebo inak podpory, predstavuje hranicu na grafe od ktorej sa cena daného podkladového aktíva napr. pšenice v predchádzajúcom období odrazila. Vzniká tak možnosť, že sa od tejto úrovne cena odrazí opäť a pohyb, ktorý v predchádzajúcom období vykonala sa zopakuje. Tieto úrovne preto často do grafu vykresľujeme a dôrazne na ne upozorňujeme. Support sa dá inak vysvetliť ako úroveň pod ktorou úž predávajúci nie sú ochotní svoju komoditu predať a kupujúci ak chcú nakúpiť musia ponúknuť vyššiu cenu, čo vedie k cenovým nárastom. Čím viac otestovaní tejto úrovne bez jej pokorenia sme na grafe videli, tým silnejší support je a obchodníci naberajú na istote, že cena sa od nej opäť odrazí ako v predchádzajúcich pokusoch o jeho neúspešné prelomenie a porastie. Ak však dôjde k prelomeniu, zvyčajne nastáva prudký pohyb smerom nahol, nakoľko pod týmito úrovňami sú často umiestnené čakajúce objednávky obchodníkov.

Rezistencia: Úroveň rezistencie sa dá opísať ako opak už vyššie spomínaného supportu. Na rozdiel od supportu od ktorého sa cena odráža smerom nahor, od rezistencie sa cena odráža smerom nadol. Rezistencia sa vytvára na bývalých cenových vrcholoch a rovnako ako pri predchádzajúcom patterne.Aj tu platí, že čím viac predchádzajúcich odrazení od ceny bolo na grafe zaznamenaných, tým silnejšiu úroveň predstavuje.

Čitatelia Komoditných novín sa nevyhnú žargónu používaným obchodníkmi, pokúsime sa preto najčastejšie používané výrazy objasniť:

Býk a medveď: Obchodníci často používajú označenia smeru trendov práve prirovnaním ku týmto zvieratám, prípade sa podľa smeru ktorým obchodujú označujú za jedno z nich. Ak je obchodník v role kupujúceho a tak verí v rast ceny nejakého inštrumentu napr. pšenice, označuje sa za býka. Ak ceny rastú môžeme povedať, že na trhu je prevaha nakupujúcich, ktorí vytvárajú prevahu dopytu nad ponukou a v tom prípade je na mieste ak trh označíme za býčí. Opakom býčieho trhu je trh medvedí, ktorý predstavuje prevládajúci klesajúci trend a cenové poklesy. Obchodník ktorý predáva svoje kontrakty na burze sa tak často označuje za medveďa.

Long a short: Long je operácia, predstavujúca nákup na trhu, predstavuje tak vyjadrenie očakávania budúceho nárastu ceny. Short jej presný opak, čiže predaj a stávka na pokles ceny daného inštrumentu. V spojitosti s predchádzajúcimi zvieratami môžeme tak povedať, že býci sú long a medvedi bývajú short.